توضیحات ویزا:

  • نوع ویزا: ویزای مالی توریستی کانادا
  • هزینه: 1600 دلار
  • روش درخواست: تکمیل فرم و یا تماس با شماره
  • پشتیبانی 24 ساعته:
  • اعتبار: به اندازه باقی مانده اعتبار پاسپورت
  • الزامات: 2 عدد ویزای شنگن
  • ضمانت بازگشت: ندارد

 

چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا:

1 .اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛
2 .یک قطعه عکس جدید 4.5 در 3.5 رنگی با زمینه سفید؛
3 .ترجمه شناسنامه؛
4 .ترجمه سند ازدواج در صورت همراهی فرزندان ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل
5 .تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛
6 .مدارک مالی، شامل نامه تمکن بانک به زبان انگلیسی از حساب سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت به همراه گردش چهار ماهه حساب که
نشاندهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد.
7 .ترجمه اسناد ملکی.
8 .مدارک شغلی:
* کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا
سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی، ترجمه فیش حقوقی سه ماه آخر، ترجمه لیست بیمه سه ماه آخر، ترجمه سوابق بیمه
* کارفرمایان: ترجمهی »آگهی تأسیس«، »آگهی تغییرات«، و »آگهی تصمیمات« شرکت در روزنامهی رسمی، ترجمه لیست بیمه و فیش
حقوقی سه ماه آخر کارمندان، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به التین؛
* تجار: ترجمهی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه لیست پرداخت
بیمه؛
* پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمهی پروانه مطب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه لیست
پرداخت بیمه؛
* مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت؛
* کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه پروانه بهره برداری، ترجمه جواز کسب، ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه
لیست پرداخت بیمه؛
* بازنشستگان: ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی سه ماه آخر بازنشستگی در صورت افزایش حقوق، ترجمه حکم افزایش حقوق
بازنشستگی ارائه شود
9 .ترجمه رضایتنامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند .رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها
را همراهی نمیکند.
* کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و به تایید دادگستری و بعضا به تایید وزارت امور خارجه
برسند.